Lurkó Kuckó
 
7próbás verseny alsósoknak

 

A Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium honlapja

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A 7PRÓBÁS VERSENYHEZ


A Budapest, XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium
tanítója: Tajti Mária mester pedagógus, mint Adatkezelő
Hatályos 2018. 05.25. napjától a személyes adatok kezelését szabályzó Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) törvény érvénybe lépésétől.

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett, az iskola weboldaláról link segítségével elérhető oldal (a továbbiakban: „weboldal”) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek („Ügyfél“) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és a 2018. május 25-én hatályba lépő, a személyes adatok kezelését szabályzó Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), (és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásainak) alapján jár el. Az Ügyfél a weboldalra történő belépéssel, programokra való jelentkezéssel és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen rendelkezéseket.
A szabályzat célja
A szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi és/vagy papír alapú feldolgozása, kezelése során.

1.  Fogalmi meghatározások
1.1 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

1.2 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.
1.3 Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
1.4 Különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
1.5 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
1.6 Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
1.7 Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
1.8 Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
1.9 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.
1.10 Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
1.11 Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
1.12 Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.
1.13 Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

2. Az adatkezelő, adatfeldolgozó megnevezése

Név: Tajti Mária
Telefon: +3620-381-5584
E-mail:
7probas.verseny@gmail.com

A 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy - a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével - ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

3. Az adatokhoz hozzáférők köre, Adatfeldolgozók
A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő: Tajti Mária,
férhet hozzá. Személyes adatokat az Adatkezelő nem tesz közzé, a megjelölteken kívül harmadik személynek, nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

4. A kezelt személyes adatok köre
A személyes adatok védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek. Ennek értelmében a jelen Adatkezelési Nyilatkozat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.
16 év alatti gyermekek nem jogosultak maguk hozzájárulást adni a személyes adataik információs társadalommal összefüggő szolgáltatások körében történő kezeléséhez. Az ő esetükben szülői hozzájárulás szükséges.
Az adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a felhasználó önkéntesen ad meg.

4.1.  Az érintettek köre
Ügyfél, illetve az Ügyfél által képviselt kiskorú személy abban az esetben minősül érintettnek, amennyiben az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalon, az Adatkezelő által kibocsátott nyomtatványon, illetve bármilyen más módon az Adatkezelő által fenntartott adatbázisba regisztrál, továbbá, amennyiben az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe veszi, vagy erre törekszik, és ennek során az Adatkezelő által közzétett felhívásra jelentkezik, illetve az Adatkezelő részére személyes adatait megküldi, vagy egyéb módon átadja.
A Weboldal bármely internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat is biztosít.
Bizonyos tartalmi szolgáltatásai (táborok) és hírlevél funkciója azonban csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető. Regisztrált felhasználó az lehet, akit az Adatkezelő a saját belső szabályzatának megfelelően erre feljogosít. A regisztráció folyamata ingyenes.

4.2. A regisztráció ill. során az alábbi személyes adatok megadása szükséges*ill. ajánlott: ( Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás)

  • név (szülő)*
  • e-mail cím*       
  • gyermekek teljes neve*
  • gyermekek évfolyama/osztálya
.

4.3. A (továbbiakban: Weboldal) adatbázisa az Ügyfél adatait a regisztrációval nyújtott ingyenes szolgáltatások teljesítése érdekében tárolja, azokat az adatkezelő továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra - az Ügyfél kifejezett hozzájárulása hiányában- nem jogosult.
4.4. A Weboldalon tett látogatások során cookie-k kerülhetnek az érintett számítógépére – ezek apró információcsomagok, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek.
Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése céljából működnek.
A (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az Érintett azonosítására, kizárólag az Érintett gépének felismerésére. A Felhasználó az Adatkezelőnek nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.
Az Érintettnek lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa az egyedei azonosító jel (cookie) elhelyezését a számítógépén. Az Érintett tudomásul veszi, hogy a cookie-k letiltása esetén egyes szolgáltatások nem fognak megfelelően működni.
4.5. Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.
4.6. Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

5. Az adatkezelés elvei

Személyes adat csak meghatározott célból kezelhető.
Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.
Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

5.1. Tárhelyszolgáltató adatai:
Tárhely szolgáltató: Web-Server Kft.
A szolgáltató székhelye: 4025 Debrecen, Pásti u. 2. I/5
A szolgáltató webcíme: www.web-server.hu
Cégjegyzékszáma: 09-09-011599

5.2. Az adatkezelés jogalapja

Tajti Mária tanító személyes adatot az érintett hozzájárulása alapján, a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben vesz fel és kezel, illetve olyan esetekben, amikor azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, elrendelik. Pl.: táborozáskor.
Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával –az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával–illetőleg a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A hírlevéllel kapcsolatban az Ügyfél az erre vonatkozó jelölő négyzet kipipálásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a Weboldallal kapcsolatos híreket, információkat küldjön az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mail címre.

5.3. Az adatkezelés célja
5.3.1. Tajti Mária által szervezett 7próbás versenyben való részvételhez szükséges kapcsolat felvételi szándék rögzítése, kapcsolattartás, valamint a versennyel kapcsolato újdonságokról, hírekről való későbbi tájékoztatás. valamint egyéb fontos, az Ügyfelet érintő információk megadása.
A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja. Ügyfél a weboldalon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassa: hírlevél szolgáltatás, tartalomszolgáltatás.
A kapcsolatfelvétel vagy ajánlatkérés feltétele a jelen Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltak elfogadása. A megadott adatok kezelésének az időtartama maximum Tajti Mária státuszának megszűnésétől számított öt év.

5.3.2. Az adatkezelés módja
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) Adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat, illetőleg az ügyfél részére hírlevél megküldésére szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást, a probák teljesítését követően jutalmakat elektronikus formában, e-mailben juttatja el ügyfél részére. . Adatkezelő kizárólag azon ügyfelei számára küld hírleveleket, akik ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták.

5.3.3. Az adatkezelő hírlevelet is küld. Ha a látogató szeretne a szolgáltatások igénybevételével és a hozzájuk kapcsolódó újdonságokkal kapcsolatos hírlevelet kapni, e-mail címe és neve megadásával feliratkozhat a hírlevélre. A hírlevél reklámajánlatot, illetve promóciós célú ajánlatot is magában foglalhat. A felhasználók jelen Adatkezelési Nyilatkozat elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az adatkezelő saját nevében reklámajánlatokkal keresse meg őket a megadott elérhetőségén. Azok a személyek, akik a későbbiek során bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnének további hírleveleket kapni, a hírlevélben megjelölt módon lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét. A hírlevélre történő feliratkozás során megadott adatokat az üzemeltető a lemondás rögzítéséig kezeli.

5.4.1. Az Ügyfél a hírlevél szolgáltatásról bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül leiratkozhat. A leiratkozás az Adatkezelőnek küldött e-mail formájában, az alábbi címen történhet: 7probas.verseny@gmail.com
Ebben az esetben Adatkezelő legkésőbb 30 napon belül törli a nyilvántartásából az Ügyfél adatait.

5.5. A személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során: az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni, az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni, az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl az adatoknak pontosaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük, az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

5.6. Az Ügyfél adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (naplóállományok, logfile-ok) az alábbiak: az ügyfél számítógépének dinamikus IP címe, az ügyfél számítógépének beállításaitól függően az ügyfél által használt számítógép operációsrendszerének és böngészőjének típusa, az ügyfélnek a Weboldallal kapcsolatos aktivitása. Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál - pl. a szerverek biztonságos üzemeltetése, utólagos ellenőrzése, másrészt az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok az ügyfél azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltató egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

5.8. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása -hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

5.9. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

6. Az adatkezelés időtartama
6.1. A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését a regisztrált Ügyfél a 7probas.verseny@gmail.com címen kezdeményezheti.


6.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.
A jelentkezés során megadott adatok kezelésének az időtartama a szolgáltatás igénybevételének Adatkezelési Nyilatkozat a verseny megszűnésétől számított öt év, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel polgári jogi igény.


Tajti Mária csak olyan terjedelemben kéri a személyes adatok megadását, amely a fenti célok miatt elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas. Az üzemeltető kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja.
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény alapján nem dolgoz fel különleges személyes adatot, illetve nem dolgoz fel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján különleges adatot sem.
A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy Ön, illetve az Ön által képviselt kiskorú személy és az adat közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.
 
7. Az ügyfél jogai
7.1. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor helyesbítheti, módosíthatja azokat. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.


7.2. Az információszabadságról szóló törvény értelmében az érintett kérelmére az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.
A Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított maximum 30 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
7.3. Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.
E-mail:7probas.verseny@gmail.com

7.4. Az ügyfél bíróság előtt is érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is. Ügyfél, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.)  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

 

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő tájékoztatja a felhasználókat, (Ügyfeleket), hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint a Polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az esetleges polgári jogvitára a magyar jog irányadó.
Az érintettek továbbá kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: 06-1-391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

9. Adatbiztonság
Az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról és ennek keretében megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakította és működteti azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adat és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 
 
10.  Módosítás
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat módosítsa. Módosítás esetén Önt írásban vagy e-mailben előzetesen tájékoztatja, és a honlapon a módosításról felhívást, valamint a tájékoztató hatályos változatát közzéteszi. A módosításról szóló tájékoztatást megfelelő időben megküldi, hogy amennyiben kívánja, személyes adatainak további kezelése ellen a módosítások hatályba lépése előtt tiltakozhasson és személyes adatainak törlését kezdeményezhesse.

11. Egyéb rendelkezések
11.1. Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
11.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
11.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
11.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

ADATKEZELŐ NYILATKOZATA
Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ tartalmát (AVAKASZT), és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen - ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓban megfogalmazott előírásoknak.

 

 
 

 

 

Ugrás az oldal elejére

A Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium honlapja